مـوفقیت هر سازمان در میزان رضایت مشـتریان آن تعریف می­شـود. کیفیت فـرآیندها، روش و دستورالعمل­ها نیـل به این هدف را تسریع می­بخشند. شرکت توان سازه کیان در راستای عرضه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده خود با بهترین کیفیت اقدام به استقرار کامل سیستم مدیریت یکپارچه بر اسـاس استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی OHSAS 18001:2007 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004  نموده و با استمـرار بخشیدن به آن مدیریت کیفیت جامـع را در کلیـه فعالیت­ها و فرآیندهای این سازمان به اجرا درآورده است.